Απόψεις & στάσεις εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση στις ΤΠΕ – Α΄ μέρος