Ταίριαξε τα ουσιαστικά με τα επίθετα

Σύρετε με το ποντίκι τα ουσιαστικά, που βρίσκονται δεξιά, δίπλα στο πιο ταιριαστό επίθετο.
Προσέξτε να ταιριάζουν στο γένος, τον αριθμό και την πτώση.
Μόλις τελειώσετε πατήστε "'Έλεγχος".

Αφού τελειώσετε χρησιμοποιήστε τις φράσεις αυτές για να περιγράψετε το προαύλιο του σχολείου της Αστραδενής.