ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 03

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1-50

  
Η σωστή απάντηση κάθε ερώτησης μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες επιλογές. Στο πλαίσιο της εξέτασης μέσω ΗΥ, οι επιλογές αυτές μπορεί να εμφανιστούν με διαφορετική σειρά.