Προβλήματα και δυσλειτουργίες στην επιμόρφωση Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ – Β΄ μέρος