Διδακτική μεθοδολογία

Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική Μεθοδολογία.
Αναφέρονται συνοπτικά: Ομαδοσυνεργατική μάθηση
Σχέδια συνεργατικής έρευνας (μέθοδος project)
Επίλυση προβλημάτων (problem solving)

Περισσότερα