Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ

Συνοπτική παρουσίαση των θεωριών μάθησης.
Για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα επιμόρφωσης Β΄ εππέδου ΤΠΕ

Περισσότερα