3ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής – cut scenes

4500 μαθητές, 300 εκπαιδευτικοί απ’ όλους τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, 420 εργασίες.

Ένας νομός κάθε εβδομάδα, απίστευτη προετοιμασία, πολύ κούραση, πολλά λίτρα …βενζίνης και καφέ!

Εδώ διάφορα στιγμιότυπα