Φτιάχνω ένα σπίτι – MicroworldsPro

Η διδακτική πρόταση απευθύνεται σε πληροφορικούς που διδάσκουν στα Δημοτικά σχολεία (ΕΑΕΠ ή Ολοήμερα).

Τάξεις: Ε΄ τάξη ή ΣΤ΄τάξη (αν είναι η 1η φορά που ασχολούνται με logo).

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωμετρία, Τ.Π.Ε.

Συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα: Προγραμματίζω και ελέγχω

Λεξιλόγιο: χελώνα, τετράγωνο, τρίγωνο, κέντρο εντολών

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Οι μαθητές είτε έχουν πολύ μικρή είτε δεν δεν έχουν καμία προηγούμενη εμπειρία με το περιβάλλον διεπαφής. Γνωρίζουν τις ιδιότητες του τετραγώνου και του ισόπλευρου τριγώνου. Γνωρίζουν να μετρούν γωνίες με μοιρογνωμόνιο.

Οργάνωση διδασκαλίας – Υλικοτεχνική υποδομή: Εργαστήριο Η/Υ, το λογισμικό MicroworldsPro, βιντεοπροβολέας.

Στόχοι

Ως προς τη διαδικασία μάθησης, τα παιδιά …

  • να μάθουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο μιας ομάδας
  • να αναγνωρίζουν ένα πρόβλημα
  • να διατυπώνουν υποθέσεις
  • να διερευνούν πιθανές στρατηγικές επίλυσης ενός προβλήματος
  • να εφαρμόζουν τις στρατηγικές αυτές
  • να κατανοήσουν τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος
  • να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν για τα γεωμετρικά σχήματα στην επίλυση ενός προβλήματος

Σε σχέση με τις Τ.Π.Ε.

  • να γνωρίσουν τις βασικές εντολές χειρισμού της χελώνας στο προγραμματιστικό περιβάλλον του MicroworldsPro

Εκτιμώμενη διάρκεια: 2 διδ. ώρες

Διδακτική προσέγγιση:

Οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν ένα στοιχειώδες σπιτάκι που θα αποτελείται από ένα τετράγωνο (οι τοίχοι) κι ένα τρίγωνο (η σκεπή). Πρόκειται για το 1ο μάθημα μιας σειράς διδακτικών παρεμβάσεων με σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές μας το περιβάλλον του διερευνητικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος του MicroworldsPro. Σε επόμενα μαθήματα θα διδάξουμε τις διαδικασίες και τις  υπερδιαδικασίες (αναμένουμε να προκύψει αβίαστα από τους μαθητές μας  η ανάγκη να μην πληκτρολογούν πολλές φορές την ίδια εντολή). Με την ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων θα ζητήσουμε από τα παιδιά να σχεδιάσουν ένα χωριό και να το χρωματίσουν προσθέτοντας τα σχετικά γραφικά.

Για το σχεδιασμό της διδασκαλίας και του αντίστοιχου φύλλου εργασίας ακολουθήθηκαν οι αρχές της μεθοδολογικής προσέγγισης της επίλυσης προβλήματος* (σχολιασμός στην περιγραφή της διδακτικής πρότασης) σε ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι συμβουλευτικός και επεμβαίνει κυρίως σε τεχνικά ζητήματα ή όταν προκύψουν ανυπέρβλητα προβλήματα στην υλοποίηση της δραστηριότητας.

Περισσότερα →