Η χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία – Έκθεση Σεπ 2009


Παρακάτω σας παρουσιάζω την έκθεση του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009 και είχε τίτλο: “Έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων έρευνας χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στα Σχολεία“.

Όπου χρειάζεται θα εισάγω τα σχόλιά μου σε ένθετο πλαίσιο.

Σύντομη Περιγραφή

Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας προχώρησε σε επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των σχολείων όλων των βαθμίδων της χώρας, στο πλαίσιο μελέτης για τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση των δεικτών του σχεδίου δράσης «i2010». Ειδικότερα, από την ανάλυση προκύπτουν τα εξής:

  • Το σύνολο (100%) των σχολείων της χώρας είναι εξοπλισμένo με Η/Υ
  • 16 μαθητές αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε κάθε Η/Υ – σαφώς βελτιωμένη η αναλογία στις αγροτικές περιοχές (7 μαθητές)
  • Το 69% των σχολικών μονάδων συνδέεται ευρυζωνικά στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)
  • Πάνω από 5000 εκπαιδευτικά ιστολογία (blogs) έχουν δημιουργηθεί μέσα από το ΠΣΔ από μαθητές και εκπαιδευτικούς
  • Ανησυχίες εκφράζουν οι γονείς για τη χρήση των Η/Υ και του Διαδικτύου από τα παιδιά τους
  • Η διανομή του Μαθητικού Φορητού Υπολογιστή σε 120.000 μαθητές αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση της σύγχρονης «Ψηφιακής Τάξης».

Ταυτότητα της έρευνας

Η παρούσα αναφορά αποτελεί δευτερογενή ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των σχολείων όλων των βαθμίδων της χώρας στα πλαίσια μελέτης για τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση των δεικτών του σχεδίου δράσης i2010.

Μεθοδολογία της έρευνας

Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις μέσω του συστήματος CATI, σε τυχαία επιλεγμένο δείγμα σχολείων όλων των βαθμίδων σε όλη τη χώρα, μέσης διάρκειας 11 λεπτών και χρήση πλήρως δομημένου ερωτηματολογίου.
Δείγμα: Το σύνολο των σχολείων όλων των βαθμίδων της χώρας, Δημόσιων και Ιδιωτικών (9642 σχολικές μονάδες).
Δειγματοληψία: Η επιλογή έγινε με τη μέθοδο της τυχαίας επιλογής από το αρχείο των σχολείων, ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες που συντάχθηκαν ηλεκτρονικά τόσο για την τυχαία επιλογή, όσο και για τις αντικαταστάσεις. Ακολουθήθηκαν δύο στάδια:

  • 1ο στάδιο: Κατανομή των σχολείων (771 Δημόσιων και 29 Ιδιωτικών) των τριών βαθμίδων στις Περιφέρειας της χώρας και προσδιορισμός αναλογικά του δείγματος κατά Περιφέρεια.
  • 2ο στάδιο: Επιλογή δείγματος σχολείων στην κάθε περιοχή.

Η επιλογή των σχολικών μονάδων έγινε από πλήρη και απογραφική λίστα που παραδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Το τελικό δείγμα ανήλθε σε 800 Σχολεία. Αντικαταστάσεις έγιναν στις αρνήσεις, αλλά και στην αδυναμία εντοπισμού του κατάλληλου ερωτώμενου (δάσκαλος/ καθηγητής υπεύθυνος για τους Η/Υ του σχολείου) μετά από 5 προσπάθειες σε διαφορετικές ημέρες και ώρες.
Σταθμίσεις: Δεν πραγματοποιήθηκε καμία στάθμιση των δεδομένων.
Χρόνος συνέντευξης: 10/10 – 04/11/2008
Στατιστικά Σφάλματα:

Δείγμα Στατιστικό Σφάλμα
Σύνολο δείγματος: 800 Σχολεία +/‐ 3,47
Σχολεία με Η/Υ: 791 Σχολεία +/‐ 3,49
Σχολεία με πρόσβαση στο
Διαδίκτυο:
779 Σχολεία +/‐ 3,52


Αναφορά κυριοτέρων αποτελεσμάτων

Διείσδυση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Το σύνολο των σχολείων της χώρας έχει εξοπλιστεί με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με το μέσο όρο Η/Υ ανά σχολείο να ανέρχεται στους 13,2. Πρόκειται κυρίως για σταθερούς υπολογιστές, ενώ συναντάται ένας εξυπηρετητής δικτύου (server) ανά σχολείο.

Ο πληθυσμός των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα σχολεία είναι ανάλογος της βαθμίδας του σχολείου, του μεγέθους του (ως προς τον αριθμό των μαθητών που φοιτούν) αλλά και της αστικότητάς του. Έτσι, υψηλότερος πληθυσμός ηλεκτρονικών υπολογιστών συναντάται σήμερα στα σχολεία της Αττικής (κυρίως λόγω Αθήνας) και της Βόρειας Ελλάδας (κυρίως λόγω Θεσσαλονίκης), στα Λύκεια, καθώς και στα σχολεία που φοιτούν πάνω από 200 μαθητές. Η σύγκριση με τις μετρήσεις των προηγούμενων ετών αναδεικνύει ότι ο μέσος αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών στα σχολεία της χώρας αυξάνεται ελαφρά με σταθερό ρυθμό κατά έτος, της τάξης του 4%.

Ενδιαφέρον, ωστόσο, έχει να διερευνηθεί ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχούν σε κάθε Η/Υ, ως ένδειξη της πραγματικής διαθεσιμότητας τεχνολογικού εξοπλισμού στα σχολεία. Από τις τελευταίες μετρήσεις, εκτιμάται ότι σε κάθε υπολογιστή ενός σχολείου με σύνδεση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 16 μαθητές, ενώ ο αριθμός αυτός διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τη σχολική βαθμίδα (22 στο Δημοτικό, 15 στο Γυμνάσιο, 11 στο Λύκειο). Από άποψη διαχρονικής εξέλιξης της αναλογίας, ωστόσο, σταθερά βελτιωτικά κινούνται τα Δημοτικά σχολεία, ενώ στασιμότητα παρατηρείται σε Γυμνάσια και Λύκεια.

gr1_sep09

Στο σημείο αυτό θα είχε ενδιαφέρον να γνωρίζαμε τα στοιχεία για την παλαιότητα/καταλληλότητα του τεχνολογικού εξοπλισμού. Ενδεικτικά αναφέρω πως τα εργαστήρια των Δημοτικών Σχολείων διαθέτουν ΗΥ του 2001 κυρίως. Δηλ. ΗΥ 8ετίας. Στα δε Γυμνάσια και Λύκεια πολλοί ΗΥ είναι ακόμη παλαιότεροι. Πόσοι, λοιπόν ΗΥ, είναι λειτουργικοί;

Ως προς τη γεωγραφική κατανομή, παρατηρείται ότι στις αγροτικές περιοχές διατίθενται σχεδόν διπλάσιοι υπολογιστές απ’ ότι στα αστικά και ημιαστικά κέντρα, αναλογικά με το πλήθος των μαθητών που αντιστοιχούν σε κάθε τερματικό. Ο υπολογισμός του παρακάτω λόγου δίνει, για το 2008, τα αποτελέσματα που αποτυπώνονται στο Γράφημα 2:

gr2_sep09

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), www.sch.gr

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο είναι το προηγμένο εκπαιδευτικό ενδοδίκτυο (Intranet) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διασυνδέει σήμερα 14.319 σχολικές μονάδες, που συμπεριλαμβάνουν το 100% Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων και το 78% των Νηπιαγωγείων (Πηγή: Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, στοιχεία 17.9.2009).

Το ΠΣΔ έχει σχεδιαστεί για να παρέχει χρήσιμες υπηρεσίες στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων:

o Εκπαίδευση από απόσταση, τηλεκπαίδευση
o Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό
o Ενημέρωση, πληροφόρηση, ψυχαγωγία
o Διεξαγωγή θεματικών συζητήσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, κλπ, μέσω Διαδικτύου
o Συνεργασία και επικοινωνία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης
o Επικοινωνία με ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δίκτυα
o Δυνατότητα παροχής συμπληρωματικής εκπαίδευσης
o Δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες, κλπ.

Γνωρίζουμε όμως πως τα τελευταία χρόνια υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υποχρηματοδότησης του ΠΣΔ – για να μην πω μη χρηματοδότησης. Η έρευνα δεν αποτυπώνει καθόλου τον δείκτη “φιλοτιμίας” του προσωπικού του ΠΣΔ…

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΠΣΔ (Σεπτέμβριος 2009), τo σύνολο των σχολείων που διαθέτουν Η/Υ είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο (100%), με τη σύνδεση ευρείας ζώνης να έχει υποκαταστήσει σημαντικά την ISDN, καθώς είναι πλέον εγκατεστημένη στο 69% των σχολικώνμονάδων.  Από τη μέτρηση εξαιρούνται τα νηπιαγωγεία, τα οποία είναι διασυνδεδεμένα σε ποσοστό 77,6%, και 6% αυτών έχουν ευρυζωνική σύνδεση.

gr3_sep09

Το ΠΣΔ έχει προχωρήσει επίσης και στη διανομή προσωπικών λογαριασμών για σύνδεση dial‐up από το σπίτι και προσωπικών λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σε δασκάλους και καθηγητές, για τις ανάγκες της πρακτικής τους εξάσκησης στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, με 74.000 περίπου εκπαιδευτικούς να έχουν ήδη αξιοποιήσει την παραπάνω δυνατότητα.

Προσωποποιημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες του ΠΣΔ (π.χ email) παρέχεται επίσης πιλοτικά και σε 25.000 περίπου μαθητές Γυμνασίου μέσω της Μαθητικής Πύλης (http://students.sch.gr). Η συγκεκριμένη πύλη αποτελεί μία ξεχωριστή περιοχή, στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι μαθητές, με σκοπό την ενθάρρυνση τους στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ. Έχει φιλική δομή και εμφάνιση, είναι προσβάσιμη από ΑΜΕΑ και οι μαθητές μπορούν να βρίσκουν σ’ αυτή εκπαιδευτικό, ενημερωτικό και ψυχαγωγικό υλικό.

Σημειώνεται ότι στην πύλη του ΠΣΔ www.sch.gr συνδέονται περισσότεροι από 130.000 μοναδικοί επισκέπτες ανά μήνα.
Με την επιτυχημένη υλοποίησή του το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει δημιουργήσει μία νέα γενιά εκπαιδευτικών κοινοτήτων που χρησιμοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο εκπαιδευτικό έργο και για το λόγο αυτό έχει βραβευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως βέλτιστη πρακτική υλοποίησης έργου (best practice).

Κλικ για την επόμενη σελίδα >>>