Πού πας ..νήκτωρ χωρίς ένα φακό;

Τα πλάγια δικά μου, τα υπόλοιπα αλλουνού…

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Αρ. πρωτ. 91 Κεραμίτσης

Εν Φιλιάταις τη 15-1-63

Π Ρ Ο Σ

Την δημοδιδασκάλισσαν του σχολείου Κεραμίτσης

κ. Σταυρούλα Π……. (μέχρι σήμερα διατελέσασαν εν αποσπάσει εις σχολείον Αγίου Νικολάου)

Έχοντες υπ’ όψιν τα αναγραφόμενα εις την υπό σημερινήν ημερομηνίαν τηλεγραφικήν αναφοράν σας [τότε δεν είχαν DSL – για τους νέους τογράφω], γνωρίζομεν εις υμάς ότε η προ τριημέρου (12ην τρέχοντος μηνός και ημέραν Σάββατον) [3 μέρες του πήρε να σκεφτεί πώς θα τα γράψει] επιδειχθείσα εκ μέρους σας επαίσχυντος συμπεριφορά επροξένησεν εις ημάς τε, ως Νόμω εντεταλμένον δια την παρακολούθησιν και τον έλεγχον των πράξεών σας ως δημοσίου υπαλλήλου, καθώς και εις την ευυπόληπτον κοινωνίαν της πόλεως Φιλιατών οδυνηράν εντύπωσιν.

Περισσότερα →