Πού πας ..νήκτωρ χωρίς ένα φακό;

Τα πλάγια δικά μου, τα υπόλοιπα αλλουνού…

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Αρ. πρωτ. 91 Κεραμίτσης

Εν Φιλιάταις τη 15-1-63

Π Ρ Ο Σ

Την δημοδιδασκάλισσαν του σχολείου Κεραμίτσης

κ. Σταυρούλα Π……. (μέχρι σήμερα διατελέσασαν εν αποσπάσει εις σχολείον Αγίου Νικολάου)

Έχοντες υπ’ όψιν τα αναγραφόμενα εις την υπό σημερινήν ημερομηνίαν τηλεγραφικήν αναφοράν σας [τότε δεν είχαν DSL – για τους νέους τογράφω], γνωρίζομεν εις υμάς ότε η προ τριημέρου (12ην τρέχοντος μηνός και ημέραν Σάββατον) [3 μέρες του πήρε να σκεφτεί πώς θα τα γράψει] επιδειχθείσα εκ μέρους σας επαίσχυντος συμπεριφορά επροξένησεν εις ημάς τε, ως Νόμω εντεταλμένον δια την παρακολούθησιν και τον έλεγχον των πράξεών σας ως δημοσίου υπαλλήλου, καθώς και εις την ευυπόληπτον κοινωνίαν της πόλεως Φιλιατών οδυνηράν εντύπωσιν.

Διερωτώμεθα: Κατά ποίαν λογικήν,  Διδασκάλισσα υμείς, [εσύ μια δασκαλίτσα] έχετε το δικαίωμα να περιφρονήτε ασυστόλως και ανερυθριάσθως το Δημόσιον αίσθημα και να περιέρχησθε νύκτωρ τη συνοδεία ανδρός ουδεμίαν επισήμως έχοντος θεμιτήν σχέσιν με υμάς και δι’ ιδιωτικού του αυτοκινήτου [όχι δηλ. πως θα είχε ελαφρυντικό αν ήταν μέρα και πήγαινε με το ΚΤΕΛ] την περιοχήν της περιφερείας μας και να προσέρχησθε μετ’ αυτού εις δημόσιον χορόν ( ως ο προχθεσινός ) εις την Λέσχην φρουράς Φιλιατών [άρε τι μου θυμίζει η Λέσχη… Εγώ δόκιμος αξιωματικός να θεωρούμε ο πλέον κατάλληλος για babysitting των παιδιών των ανωτέρων – και δόκιμος και δάσκαλος – κάτι σαν το σημερινό ολοήμερο χωρίς τη στολή];

Εις ποίαν πώρωσιν άραγε έφθασεν η συνείδησία σας , όταν προσερχόμενη εις τον εν λόγω δημόσιον χορόν μετά του εν λόγω ανδρός καταλαμβάνητε θρασύτατα μετ’ αυτού θέσιν εις τράπεζαν γειτονικήν προς την του προϊσταμένου Επιθεωρητού σας και παραλείπητε και την στοιχειωδεστέραν εκδήλωσιν κοινωνικής αγωγής , την του χαιρετισμού προς αυτόν; [εμ, πέστο άνθρωπέ μου, σε πείραξε που δε σε χαιρέτησε]

Ποίος σας έδωσε το δικαίωμα να διασύρητε κατά τον επαίσχυντον αυτόν τρόπον την υπόληψιν και την τιμήν της εναρέτου οικογενείας των Διδασκάλων μου; [ενώ εάν έλεγες ένα “γεια”…]

Πού κατεχωρήσατε [αυτό είναι στην καθαρεύουσα το “πού μ’ έγραψες;”] τας επί ώραν μακράν και κατ’ επανάληψιν απευθυνθείσας προς το άτομόν σας εκ μέρους υμών νουθεσίας και συμβουλάς επί του ιδίου θέματος της συμπεριφοράς σας;

Πώς είναι δυνατόν να έχωσι πλέον εμπιστοσύνην εις την διδασκάλισσαν των αθώων τέκνων των οι ταλαίπωροι κάτοικοι του χωρίου Άγιος Νικόλαος , όταν παρακολουθούν μετά βδελυγμίας [άρα έπαιρνε μάτι όλο το χωριό…] τας ανόμους νυκτερινάς δι’ αυτοκινήτου περιπλανήσεις σας; [και μάλιστα έτρεχαν πίσω από το αμάξι]

Κατόπιν των ανωτέρω και συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 131,132,160 και 161 του Νόμου 1811/51 καλούμεν υμάς , όπως εντός εικοσιτετραώρου από λήψεως παρούσης απολογηθήτε εγγράφως αναφέρουσα τους λόγους του ως ανωτέρω ολισθήματός σας.

Εν τη περί ής ο λόγος απολογία σας δέον όπως δώσητε απόκρισην και εις τα εξής ερωτήματα:

1. Πού διανυκτερεύσατε από της 3ης μετά μεσονύκτιον ώρας και μετά το πέρας του χορού; [ε; πού;]

2. Πώς απεμακρύνθητε εκ της έδρας σας άνευ αδείας της υπηρεσίας και

3. Αναφέρατε εις τον κ. Διευθυντήν του σχολείου σας περί της απομακρύνσεώς σας εκ της έδρας, περί του σκοπού της εις Φιλιάτες ελεύσεώς σας και περί του τρόπου και χρόνου αναχωρήσεως και επανόδου σας;

Ο επιθεωρητής

Αναστάσιος Χ. Γκ……..